Gratis bezorging boven de €75!

Winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN Green Sneaker Store.com/nl:

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Green Sneaker Store BV, eigenaar van de URL: http://www.greensneakerstore.com/nl en o.a. domeinnaam sustainablesneakerstore.com/nl. Tevens eigenaar van een fysieke winkel op de Wolvenstraat 5, 1016 EM Amsterdam

LEVERINGSVOORWAARDEN:
1. Toepasselijkheid
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Green Sneaker Store BV en op alle met Green Sneaker Store BV aangegane overeenkomsten.
1.2 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten.
1.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.
1.4 Indien ook de Koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Green Sneaker Store BV ingestemd is.
1.5 De internetsite van Green Sneaker Store BV richt zich uitsluitend op de Nederlandse en Belgische markt.
1.6 Onder "Koper" wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Green Sneaker Store BV in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
1.7 Green Sneaker Store BV behoudt zich het recht voor deze voorwaarden aan te passen aan wettelijke normen van Nederland.
1.8 Door het gebruik van de internetsite van Green Sneaker Store BV en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden evenals alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten:
2.1 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Bij aanbiedingen via de internetsite wordt dit kenbaar gemaakt.
2.2 Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van 2 weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.
2.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd per e-mail of post is verzonden naar het door Koper opgegeven e-mailadres of hoofdadres. 
2.6 Koper en Green Sneaker Store BV komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.1 en 2.3 is voldaan. Vooral ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Green Sneaker Store BV zullen voor zover de wet dat toelaat, gelden hierbij als een vermoeden van bewijs. 
2.7 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven van toepasbaarheid met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Green Sneaker Store BV garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie of toepasbaarheid in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

3. Prijzen:
3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting.
3.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding. Deze vermelding staat afgedrukt of wordt vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding. Deze periodes komen altijd met elkaar overeen.
3.3 De Koper is de prijs verschuldigd die Green Sneaker Store BV in haar bevestiging conform artikel 2 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Green Sneaker Store BV worden gecorrigeerd. 
3.4 Bezorgkosten zijn boven de 55 Euro inbegrepen in de prijs, mits het een verzendadres in Nederland ("NL") betreft. Buiten NL wordt er naast de prijs van het goed ook verzendkosten berekend. Deze leveringskosten zijn afhankelijk van het land van bestemming.

 1. Betaling:
  4.1 Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald. Dit wordt aangeboden door Mollie BV, zij zijn een door de Nederlandse Bank goedgekeurde online betaaldienst. Aangeboden betaaldiensten zijn: vooruitbetaling, Ideal, PayPal, Credit Card en onder rembours.
  Vooruitbetaling geschiedt door het orderbedrag o.v.v. het ordernummer over te maken op RABOBANK, IBAN rekening NL23RABO0365543365t.n.v. Green Sneaker Store BV. Na ontvangst van de betaling wordt de order verwerkt en de goederen verstuurd.
  Green Sneaker Store BV kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite of via een schriftelijke mededeling van Green Sneaker Store BV.
  4.2 In het geval door Green Sneaker Store BV een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de Koper in verzuim is.
  Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden.
  4.3 Bij niet of niet-tijdige betaling zijn de extra kosten altijd voor rekening van koper.
  4.4 Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Green Sneaker Store BV als gevolg van de niet nakoming door Koper van diens (betaling-)verplichtingen heeft moeten maken.
  4.5 In geval van niet-tijdige betaling is Green Sneaker Store BV bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.
 2. Levering en leveringstijd:
  5.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft Green Sneaker Store BV ernaar om bestellingen binnen 1 tot 7 werkdagen te verzenden. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. Green Sneaker Store BV kan nadere informatie betreffende levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter. De maximale levertijd zal 30 dagen bedragen tenzij anders overeengekomen. Mocht deze levertijd niet haalbaar zijn stellen wij u hiervan op de hoogte. U heeft dan het recht om de overeenkomst te ontbinden. Reeds betaalde bedragen worden zo spoedig mogelijk, doch binnen 14 dagen gecrediteerd.
  5.2 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de Koper per e-mail of telefonisch worden gemeld.
  5.3 Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.
  5.4 Het risico van verlies of beschadiging van het product die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de klant over op het moment waarop deze aan de klant juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de klant of van een door de klant aan te wijzen derden wordt gebracht.
  5.5 Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.
 3. Ruilen en herroepingsrecht:
  6.1 De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Overeenkomsten met consumentkopers waar uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de consumentkoper het recht heeft zonder boete en zonder opgaaf van redenen een herroepingsrecht uit te oefenen binnen veertien (14) werkdagen na aflevering van het product in kwestie. Van dit herroepingsrecht zijn uitgezonderd producten die:

«tot stand gebracht zijn overeenkomstig specificaties van koper;
«duidelijk persoonlijk van aard zijn;
«door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
«snel kunnen bederven of verouderen;
«van audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur indien koper hun verzegeling heeft verbroken; 
«van kranten en tijdschriften.

6.2 Indien de consumentkoper van het herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt Green Sneaker Store BV zorg voor terugbetaling binnen 14 dagen. De retour en verzendkosten die hierdoor worden gemaakt zijn voor de rekening van de Koper tenzij het een uitzondering betreft in welk geval Green Sneaker Store BV een antwoordnummer zal aandragen. Ook kunnen er administratiekosten worden berekend tot een maximum van Euro 12,50 per geval.
6.3 Indien de consumentkoper een zending per rembours heeft besteld zal indien deze wordt geweigerd de verzendkosten en de rembourstoeslag en administratiekosten separaat in rekening worden gebracht.

7. Eigendomsvoorbehoud:
7.1 Green Sneaker Store BV blijft eigenaar van de goed. Bij volledige betaling van het goed is er sprake van volledige eigendomsoverdracht. 

8. Garantie en aansprakelijkheid:
8.1 Green Sneaker Store BV garandeert dat de te leveren goederen voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
8.2 Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie. 
8.3 Green Sneaker Store BV is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Green Sneaker Store BV. Green Sneaker Store BV is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en omzetderving.
8.5 Indien Green Sneaker Store BV, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
8.6 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:
- indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Green Sneaker Store BV of de fabrikant zijn verricht; - indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt;
- indien gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
- indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid;
8.8 De Koper is gehouden Green Sneaker Store BV te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de overeenkomst tegen Green Sneaker Store BV mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.
De Koper is verplicht het product aan Green Sneaker Store BV te retourneren om zodoende een goede beoordeling en afhandeling van de garantieaanspraak te bewerkstelligen. Indien een klacht gegrond wordt verklaard verplicht Green Sneaker Store BV zich tot het leveren van een gelijkwaardig product mits anders overeengekomen.
8.9 Naast deze garantiebepalingen blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht.
Een eventueel door het bedrijf als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet en de overeenkomst op afstand. 
Een eventueel door de fabrikant of de importeur verleende garantie doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet, de overeenkomst op afstand en de door het bedrijf verleende garantie.

 1. Overmacht:
  9.1 In geval van overmacht is Green Sneaker Store BV niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
  9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

  10. Intellectuele eigendom:
  10.1 De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Green Sneaker Store BV, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden. 

  11. Persoonsgegevens:
  11.1 Green Sneaker Store BV zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. Green Sneaker Store BV neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht. Green Sneaker Store BV zal nimmer informatie omtrent haar kopers aan derde partijen doen toekomen tenzij dit wordt nodig geacht voor het afhandelen van de overeenkomst.

  12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter:
  12.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

  13. Links:
  13.1 De site van Green Sneaker Store BV kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten. Op het privacy beleid van deze derden of hun sites heeft Green Sneaker Store BV geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk.
 2. Uw rechten:
  14.1 U kunt altijd aan Green Sneaker Store BV vragen welke gegevens over u worden verwerkt. Hiertoe kunt u een e-mail sturen. Ook kunt u per e-mail aan Green Sneaker Store BV vragen verbeteringen, aanvullingen of andere correcties aan te brengen, die Green Sneaker Store BV zo spoedig mogelijk zal verwerken. Indien u geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie dan kunt u Green Sneaker Store BV hiervan op de hoogte stellen. Toezenden van informatie gebeurt alleen maar als u daarvoor uw emailadres heeft opgegeven.

Green Sneaker Store BV
www.greensneakerstore.com/nl
Wolvenstraat 5
1016 EM AMSTERDAM 


KvK-nummer: 80676391
BTW-nummer: NL 8623.11.779 B01

 

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »